Akademie managementu udržitelnosti pro municipality 2022

30. 9. 2022 – 13. 1. 2022
online
Staňte se úspěšnější v překonávání bariér, využívání příležitostí a dosahování cílů udržitelnosti municipalit. Buďte součástí komunity špičkových profesionálů a vzdělávejte se v jednom z nejdůležitějších oborů dneška a budoucnosti. Získejte certifikát z prvního českého vzdělávání v managementu udržitelnosti z prestižní univerzity.
Mám zájem

Kdo Akademii organizuje

Akademii organizuje Centrum managementu udržitelnosti a etiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na zajištění programu se podílí také tým české Asociace manažerů a manažerek udržitelnosti. Partnerem tohoto běhu Akademie je krajské a statutární město Jihlava.

Pro koho je Akademie určena

Program je určen pro městské úředníky i politiky, manažerky i manažery městských firem všech úrovní. V ideálním případě by alespoň část odpovědností mělo tvořit plnění cílů v oblasti udržitelnosti měst, realizace strategií a taktik udržitelnosti a podobně.

Kvalita a certifikát

Kvalitu programu garantuje tým profesionálů z praxe společně s akademiky, kteří patří k zakladatelům oboru v České republice. Po zvládnutí programu získáte certifikát o absolvování od renomované Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena Akademie

Cena za kompletní program je 11.700 Kč + DPH. Pro více účastníků z jednoho města nebo městské organizace nabízíme slevu 10 %. Maximální počet účastníků z jednoho města je tři, aby byla zachována diverzita. Maximální počet účastníků je 20. Cena pro účastníky ze soukromého sektoru je 23.300 Kč + DPH.

Po absolvování programu

Získáte znalosti, které vám umožní úspěšněji dosahovat cílů v udržitelnosti.

Budete ovládat řadu nových manažerských nástrojů.

Budete znát inspirativní příklady z praxe a postupy úspěšných měst a organizací.

Budete vědět, jak překonávat bariéry, které brání vyšší udržitelnosti vašeho města.

Budete rozumět procesu managementu udržitelnosti.

Pochopíte nové evropské finanční a legislativní rámce pro přípravu městských investic.

Vytvoříte si nové důležité profesní kontakty a vazby.

Díky novým poznatkům se stanete mocnější.

Kdy Akamedie začne a kde bude probíhat

Začátek Akademie je naplánován na čtvrtek 30. 9. 2021. Budeme se scházet online (TEAMS). Periodicita setkávání bude týdenní s výjimkou týdnů se svátky. Výuka je organizována ve čtvrtky v odpoledních až večerních blocích od 16 do 19:15 hodin. Konkrétní data jsou uvedena u podrobného popisu programu.

Jaký bude mít Akademie výukový program?

Skladba bloků je hluboce zakořeněná v manažerském procesu a zároveň reflektuje nejzásadnější oblasti pro udržitelnost měst. Témata vychází ze současného stavu poznání o managementu udržitelnosti měst a jsou připravována ve spolupráci mezi akademiky a špičkovými odborníky z praxe. V rámci programu vytvoříme některá témata také participativně ve spolupráci s účastníky, aby byla výuka šitá více na míru. Program se může každopádně ještě vyvíjet, ale následující schéma dává dobrou představu o obsahu. V rámci programu také zvažujeme výjezdní zasedání v jednom z českých měst.
Nejprve se sjednotíme v základech oboru a chápání klíčových pojmů. Představíme si systém managementu udržitelnosti, seznámíme se s víceúrovňovou perspektivou transformace, klíčovými bariérami, paradoxy a kontextem legislativních změn. Ve druhé části modulu přijdou na řadu příklady z praxe.

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Jan Kurka, zakladatel SUSTO
Karolína Koubová, primátorka města Jihlava
Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3
Představíme si možné modely řízení města pro udržitelnost, cílování, strategický management, strategické a operativní plánování pro udržitelnost. Zaměříme se na provázanost městských gescí a zúčastněných stran pro plánovací a implementační fázi. V systémovém přístupu budeme akcentovat udržitelný územní rozvoj.

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Karel Maier, vedoucí Ústavu prostorového plánování FA ČVUT
Pavel Hnilička, architekt
Petr Klápště, architekt
Podíváme se na to, jak konstruovat odpovídající organizační strukturu městské správy pro dosahování cílů v udržitelnost. Budeme řešit zdrojovou podporu jednotek, tvorbu prostoru a překonávání efektu funkčního sila. Jak pracovat v rámci struktury s občany a dalšími zúčastněnými stranami. Je lepší agilita nebo tradiční model? Jak překonávat bariéry v rámci transformace struktury města? Akcent bude v tomto modulu položen také na organizování udržitelné městské energetiky.

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Matúš Vallo, primátor města Bratislava
Karolína Koubová, primátorka města Jihlava
Jan Kurka, zakladatel SUSTO
Zaměříme se na to, jak aktéři a lídři změny k udržitelnosti měst vytváří podmínky pro posun na organizační mikroúrovni. Podíváme se, jak porozumět povaze organizačního chování a možnostem vedení a jaké nástroje můžeme použít pro zvyšování „tahu“ pro udržitelnost. Akcent bude položen na dopravu a čistou mobilitu.

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Jaroslav Klusák,Vedoucí oddělení Energetického Managementu Magistrátu hlavního města Prahy, předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí
Lukáš Hataš, výkonný ředitel Asociace pro elektromobilitu České republiky
Pokud to okolnosti dovolí, půjde o intenzivní víkendový výjezdní blok. Zaměříme se na transformaci měst k CO2 neutralitě, oblast energetiky a monitoring. Výukový blok proběhne ve městě Jihlava, které je parnerem Akademie. Páteční večer bude věnován networkingu, sobota CO2 neutralitě, a neděli dopoledne věnujeme participativně odsouhlasenému tématu.

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Viktor Třebický, spoluzakladatel organizace CI2, expert na výpočet CO2 stopy
Karolína Koubová, primátorka města Jihlava
Matúš Vallo, primátor města Bratislava
V tomto modulu budeme hledat odpovědi na následující otázky: Jak drahá může být transformace města k udržitelnosti? A kde na to vzít? Jaké nástroje můžeme použít? A když už peníze máme, jak vlastně rozumně formulovat udržitelné zadávání? Zaměříme se opět na energetiku, ale také na rámec zadávání investičních projektů v oblasti budov a rekonstrukcí, a na příležitost, kterou skýtají zelené bondy.

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Jan Kurka, zakladatel SUSTO
Petr Vogel, zakladatel České rady pro šetrné budovy, partner ve společnosti Ekowatt
Tento modul bude zaměřen na cirkulární hospodářství, práci s firemní sférou ve městech a práci s městskými firmami a úřady. Zvláštní akcent bude věnován také nástrojům a příkladům snižování komunálního odpadu.

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Radek Staňka, vedoucí projektu Moje odpadky, realizátor systému motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH)
Cyril Klepek, zakladatel digitálního odpadového tržiště Cyrkl
Vojtěch Vosecký, vedoucí pracovní skupiny Cirkulární ekonomika Magistrátu Prahy, společník Circle Economy a spoluzakladatel Institutu cirkulární ekonomiky
V následujícím modulu se budeme zabývat například těmito otázkami: Jak prosazovat zasakování dešťové vody bez přísné regulace? Jak radiálně zvýšit biodiverzitu ve městech? Jak může udržitelnost ovlivnit péče o veřejný prostor a péče o krajinu?

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Jan Kurka, zakladatel SUSTO
Další přednášející v jednání
Zaměříme se na sociální aspekty spojené s transformací měst k udržitelnosti. Čím se budou lidé živit v patnáctiminutových městech? Jak má vypadat sociálně spravedlivá transformace k udržitelnosti? Kde může transformace pomoci střední třídě a kde sociálně a ekonomicky slabým?

Přednášející:
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE
Jan Kurka, zakladatel SUSTO
V rámci programu vytvoříme jedno z témat také participativně ve spolupráci s účastníky, aby byla výuka šitá na míru jejich potřeb.

Přednášející:
Bude určeno ve spolupráci s účastníky

Garanti programu

Jaroslav Pašmik
Přednáší management udržitelnosti na FPH VŠE v Praze. V letech 2009-15 působil v České radě pro šetrné budovy. Studoval management udržitelnosti na Leuphana University v Německu a MBA program americké Chapman University.
Viktor Třebický
Environmentalista. Už přes 10 let se věnuje počítání CO2 stopy městům a firmám v ČR a na Slovensku. Patří k zakladatelům tohoto oboru u nás. Vede společnost CI2. Je také autorem webu pro výpočet osobní ekologické stopy.
Petr Vogel
Je předním českým specialitou v oboru šetrného stavebnictví a certifikací budov. Má také bohaté zkušenosti s posuzováním nabídek na udržitelné stavby. Působí jako partner ve společnost Ekowatt a je zakladatelem České rady pro šetrné budovy.
Jan Kurka
Působil v politických a manažerských pozicích několika samospráv. Je zakladatelem konzultantské společnosti SUSTO, která pomáhá českým a slovenským městům v přechodu k udržitelnosti. Jeho zaměřením jsou legislativa a financování.

Partneři programu

Hlavní partneři

Partner síně slávy

Partneři

Nezávazná přihláška

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Kontaktní formulář Municipality
calendar-fullearth